Osvežilni mehurčki

Projektno delo, 1. letnik FMF

Teoretično ozadje:

Ogljikov dioksid - CO2 - je brezbarven plin. Njegova gostota pri temperaturi 298K je 1,98 kg/m2. Molekula ogljikovega dioksida vsebuje dve kovalentni vezi in je linearne oblike. Trojno točko ima pri 216,55K in 5,17*105Pa, tako da pri atmosferskem tlaku neposredno preide iz trdne v plinasto fazo, sublimira.

Gazirane pijače vsebujejo raztopljen ogljikov dioksid v obliki ogljikove kisline. Ta daje pijačam značilen okus. Ker pa se pri normalnih pogojih ogljikov dioksid slabo raztaplja v tekočinah, so gazirane pijače polnjene pod večjim tlakom, saj se tako topnost ogljikovega dioksida poveča. Ob odprtju steklenice se tlak v steklenici izenači z zunanjim tlakom, topnost se zmanjša, izhajanje ogljikovega dioksida iz steklenice pa prepoznamo kot šumenje in dviganje mehurčkov.

Če uvajamo ogljikov dioksid v apneno vodo (raztopino kalcijevega hidroksida), poteče ionska reakcija, pri čemer nastane netopen produkt kalcijev karbonat (apnenec).

Ca(OH)2(aq) + CO2(g) --> CaCO3(s) + H2O(l)

Za fizikalni del eksperimenta so pomembne lastnosti koloidnih raztopin. Koloidne raztopine so disperzni sistem trdnega topljenca v tekočem topilu, kjer je velikost delcev topljenca med 10-9m in 10-7m. Svetloba se na koloidnih delcih sipa.

Po podatkih na nalepkah plaskenk naj bi bile koncentracije ogljikovega dioksida v nekaterih pijačah sledeče:

Na etiketah plastenk Schweppes, Coca Cola, Fanta, Sprite in Spar gazirana voda, ti podatki niso navedeni.

Več podatkov o pijačah, ogljikovem dioksidu in koloidih lahko najdete na sledečih straneh: