Rezultat poskusa pri drugačnih pogojih

Ikona poučevalne enote

Pri eksperimentu smo opazovali, kako se rezultati našega poskusa spremenijo, če uporabimo drugačne cevi. Zato smo posneli pojav s cevmi različnih dolžin, debelin in radijev. V nekaterih grafih je vrisana tudi meritev s cev z zarezo (isto cevjo, ki je opisana v poskusu s silomerom). Ta meritev je vedno vrisana z rdečo barvo.

Pri vseh poskusih, ki sledijo, smo merili čas, ki ga magnet potrebuje, da preleti cev. Iz te meritve ni mogoče ugotoviti, ali je padanje magneta enakomerno in posledično, ali sila zaradi indukcije popolnoma uravnovesi težo magneta. [Da je gibanje enakomerno, smo sicer že prej dokazali pri poskusu s silomerom.]

V naslednjih opisih poskusov se bodo pogosto pojavljale nekatere oznake, zato jih navedimo že na začetku.

1

Dolžina cevi

  l

2

Polmer cevi

  R

3

Debelina sten

  d

4

Magnetni moment   magneta

  p

5

Čas preleta cevi

  t

6

Masa magneta

  m

 

Naša želja je bila, da bi s pomočjo poskusov uspeli najti kakšno zanimivo odvisnost med časom preleta in značilnimi dimenzijami cevi (njeno dolžino l, maso aluminija na dolžinsko enoto cevi itd.). Zato smo pogosto kakšen dejavnik zanemarili (smo pa to tudi napisali). Poudarimo naj, da bi bili poskusi mnogo bolj zanesljivi, če bi imeli na voljo še več različnih aluminijastih cev. Ne glede na to pa smo poskušali čim več povedati o poskusu s pomočjo tega, kar smo imeli na voljo.